Aforisme

En aforisme er en kort setning, et løsrevet sitat eller en strøtanke som på en treffende og underfundig måte uttrykker et tankevekkende poeng, en læresetning eller allmenn sannhet, særlig om vitenskap, kunst, moral og psykologi. Aforismer minner både i form og innhold om ordspråk, men aforismene har kjent opphav, enten de er sitater fra litterære verk og taler eller de er nyskrevet. Aforismer er ofte humoristiske, men ikke like komiske som vitser. Aforismediktning eller -kunst regnes av flere som en egen litterær form innen prosasjangeren. I litteraturvitenskaplig teori blir imidlertid en aforisme definert snevrere enn den gjør i dagligtalen.

Ordet aforisme kommer fra det greske aforismós som er avledet av aphorizein, det vil si «å avgrense».

Aforismer, sentenser, litterære sitater og andre gullkorn kalles gjerne «bevingede ord», et uttrykk den greske historiedikteren Homer bruker i Iliaden og Odysseen. I 1863 tok også tyskeren Georg Büchmann i bruk Geflügelte Worte om slike uttrykk.

Det er en lang rekke berømte personer, særlig forfattere, kunstnere og politikere, som er kjent for sine aforismer eller som blir sitert for sine aforismeliknende formuleringer og uttalelser, for eksempel dramatikerne William Shakespeare og Henrik Ibsen. Lista under viser et lite utvalg kjente aforistikere eller aforismeforfattere som ofte blir sitert og noen tilfeldige bidrag fra disse. Personene er ordnet kronologisk etter fødselsår:

Det er en mengde nettsteder på internettet som lister opp ordtak og sitater på forskjellige språk. Her er noen få norskspråklige: